Kovács Nimród Borászat

Amely létrejött a Kovács Nimród Borászat Szőlészeti és Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 10-09-021735, székhelye: 3300 Eger, Verőszala u. 66., a továbbiakban: „Adatkezelő”) https://kovacsnimrodwinery.hu/ weboldalának látogatása, és az azon található szolgáltatások megrendelése és igénybevétele céljából a természetes személyek adatkezelésének részletes szabályainak ismertetése érdekében az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban:

Jelen tájékoztatót Adatkezelő a honlapján, jó látható helyen közzéteszi, amely a közzététellel lép hatályba és hatályban marad mindaddig, amíg Adatkezelő új Adatkezelési Tájékoztatót közzé nem tesz. Adatkezelő fenntartja a jogot, jelen Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására, amely esetben a módosított tájékoztató közzétételét megelőzően megkezdődött, de még be nem fejezett böngészésre, szolgáltatások megrendelésére történő adatkezelésre az előző tájékoztató vonatkozik. Az átláthatóság és ügyfélközpontúság érdekében Adatkezelő a honlapján külön felhívást tesz közzé jelen Tájékoztató esetleges módosításairól.

I. Ön személyes adataira vonatkozó jogszabályi felhatalmazások különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elker. törvény)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

– a fentiekben megjelölt GDPR rendelet

II. Fogalom meghatározások:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon (manuálisan) végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; aki az adatkezelési műveletekhez kapcsolódóan pusztán technikai feladatokat lát el (pl.: adatok rögzítését);

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz való jogosultalan hozzáférést eredményez;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

III. Adatkezelés során alkalmazott alapelvek:

Adatkezelő számára kiemelt jelentőségű szempont a szolgáltatásait és termékértékesítését igénybevevői által rendelkezésre bocsátott személyes adatainak a vonatkozó jogszabályoknak és más szabályozásoknak megfelelő kezelése, biztonságos felhasználása és rögzítése, a látogatók információs önrendelkezési jogai érvényesülésének teljeskörű biztosítása, valamint a személyes adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatás nyújtása.

Adatkezelőként a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, valamint elszámoltathatóság elvét szem előtt tartva kezeljük az Ön adatait, amely alapelvek érvényre juttatására maradéktalanul kötelezzük munkavállalóinkat és személyzetünket.

A célhoz kötött adatkezelés elve érvényre jut a lentiekben kifejtett, meghatározott és egyértelmű célokból történő adatkezelés során, míg az adattakarékosság azt jelenti, hogy Adatkezelő csak olyan adatokat kezel, amely a cél elérése érdekében feltétlenül szükséges, ezt is a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően, azaz kizárólag csak a feltétlenül szükséges ideig.

Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a lentiekben meghatározott időtartam vagy időtartam meghatározásának szempontjai leteltét követően az Ön személyes adatait visszavonhatatlanul megsemmisítjük. Adatkezelő jogosult azonban statisztikai elemzések és számítások elkészítése érdekében, a fejlesztését célzó olyan adatokat megtartani, amely a továbbiakban Önnel semmilyen formában nem hozhatók összefüggésbe, amelyek alapján Ön már egyáltalán nem beazonosítható.

IV. Adatkezelésünk jogszerűsége – alkalmazott jogalapok a GDPR 6. cikkének megfelelően:

1./ Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: a Látogató hozzájárulása, amely önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelműen engedélyezi Adatkezelő számára az őt érintő személyes adatok kezelését;

2./ Szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés: olyan szerződés teljesítése, amelyben a Látogató az egyik fél;

3./ Jogi kötelezettség teljesítése érdekében történő adatkezelés: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl.: számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése);

4./ Jogos érdek érdekében történő adatkezelés: az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; Ezen jogalap alkalmazásának feltételeit Adatkezelő belső adatvédelmi szabályzata tartalmazza, így külön részletezi az érdekmérlegelési- tesztnél figyelembe vett körülményeket és az alkalmazott eljárást.

V. Adatvagyon térkép

A következőkben tájékoztatjuk Önt az általunk kezelt személyes adatainak köréről és az adatkezelés jogszerűségéről, valamint célhoz kötött felhasználásáról:

Honlapunkat az érintettek alábbi csoportra osztható körben látogathatják és vehetik igénybe az általunk biztosított szolgáltatásokat, amely esetekben a kezelt és nyilvántartott személyes adatok körét az alábbiakban határozzuk meg:

1. felhasználói kör – látogatói státusz:

Amennyiben Ön honlapunkon tájékozódik és információt gyűjt, úgy látogatói státuszban veszi igénybe honlapszolgáltatásunkat (a továbbiakban: „Látogató”) egészen azon pontig, amíg email címének megadásával nem regisztrál a hírlevélküldő szolgáltatásunkra. Látogatóként Önre vonatkozó semmilyen személyes adat, amely alapján Ön beazonosítható nem kerül a birtokunkba, illetve ezen esetben adatokat Önről nem tárolunk. Mindazonáltal látogatásakor egy technikai azonosítót, úgynevezett sütit/ cookie-t, valamint más eszközöket (mint webes analitikai toolstand pixel tagokat) hozunk létre és helyezünk el számítógépén, amely azonban nem Önhöz kötődő információkat gyűjt, hanem arról a számítógépre vonatkozó felhasználási szokásokról közvetít információkat a részünkre, amelyről Ön éppen bejelentkezett. Tehát a számítógépen megnyitott oldalak, és kattintásokról kapunk információkat, azonban ezeket nem Önhöz, hanem kizárólag az Ön által adott pillanatban használt számítógéphez kötjük. A cookie arra szolgál, hogy kényelmesebbé, hatékonyabbá és élvezhetőbbé tegye a honlapunk használatát, valamint személyre szóló kiemelt ajánlatokat, reklámokat közöljünk Önnel. A technikai azonosító létrehozásához nem Ön adja meg számunkra a szükséges adatokat, hanem a fentiek figyelembevételével, mi gyűjtjük azokat a honlap használata során, az adatcsere voltaképpen a számítógépek közötti kommunikáció alapján automatikusan valósul meg.

A cookie használata során az alábbi adatkategóriákat tartjuk nyilván:
-információt arról, hogy milyen keresőprogramot használ
-IP címét
-a hyperlinkeket, amikre rákattintott
– felhasználó nevét és profilképét, valamint a profilján megadott adatokat (pl.: facebook profil), amennyiben harmadik személyek honlapján megosztott cégünkre vonatkozó tartalmat, és használja pl.: a like funkciót.

A cookie használatának jogalapja az Ön hozzájárulása, hiszen az oldal látogatásakor a felugró ablakon az „elfogadom” gombra kattintva Ön megadja a hozzájárulását az előbbiek jogszerű alkalmazásához. A cookie-t azonban Ön törölheti is a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében ezek alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség, amelyet ily módon hozzájárulásának visszavonásaként tekintünk.

2. felhasználói kör- vendég státusz:

Amennyiben Ön weboldalunkon közzétett szolgáltatásokat (borkóstoltatás) meg kívánja rendelni, azaz az általunk szervezett és kínált ilyen rendezvényeken egyedül vagy többedmagával részt kíván venni, úgy emailben vagy telefonon történő be-/előjelentkezését követően az alábbi adatait rögzítjük és kezeljük:

Vendég nyilvántartott adatai:

Adatkategória   Adat forrása  Adatkezelés célja Adatkezelés jogszerűsége (jogalapok) Adatkezelés időtartama
 1. Vendég vezetékneve és keresztneve  Vendég által megadva  Vendég azonosítása Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont) szerződés megszűnéséig
kommunikáció biztosítása Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont) szerződés megszűnéséig
szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése  Szerződés teljesítése (IV.2./ pont)  szerződés megszűnéséig
szerződéses jogviszony létrehozása esetén az abból származó díjak (pl.: vételár) számlázása Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont) a 2000. évi C. törvény 169. § alapján a kiállított számlát követő 8 évig
 esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzése Jogos érdek (IV.4./) elévülési idő elteltéig
2. Vendég és a további résztvevők életkora, születési dátuma
(tekintettel arra, hogy 18. év alatti személyeket alkohol tartalmú itallal nem szolgálunk ki)
Vendég által megadva szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont) szerződés megszűnéséig
Vendég azonosítása Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont) szerződés megszűnéséig
esetleges szabálysértés és bűncselekmény elkövetésének megelőzése céljából Jogos érdek (IV.4./) és jogi kötelezettség teljesítése (IV.3./) elévülési idő elteltéig
3. Rendezvény időpontja és helyszíne Vendég és Adatkezelő által kölcsönösen leegyeztetve szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont) szerződés megszűnéséig
esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzése Jogos érdek (IV.4./) elévülési idő elteltéig
4. Rendezvényen részt vevő felnőtt és kiskorúak létszáma Vendég által megadva szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont) szerződés megszűnéséig
esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzése  Jogos érdek (IV.4./) elévülési idő elteltéig
5. Rendezvényen megrendelt termékek és szolgáltatások (pl.: étel, ital, zenészek) mennyisége és megjelölése, valamint ellenértéke Vendég által megadva szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont) szerződés megszűnéséig
esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzése  Jogos érdek (IV.4./)  elévülési idő elteltéig
szerződéses jogviszony létrehozása esetén az abból származó díjak (pl.: vételár) számlázása Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont) a 2000. évi C. törvény 169. § alapján a kiállított számlát követő 8 évig
6. email cím Vendég által megadva Vendég azonosítása Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont) mindhárom esetben a szerződés megszűnéséig
kommunikáció biztosítása Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)
szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése Szerződés teljesítése (IV. 2./ pont)
7. Szolgáltatás igénybevételének megfizetéséhez szükséges számlázási cím  Vendég által megadva szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása és teljesítésének figyelemmel kísérése Szerződés teljesítése (IV. 2./pont) a 2000. évi C. törvény 169. § alapján a kiállított számlát követő 8 évig
esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzése Jogos érdek (IV.4./) elévülési idő elteltéig

 

 

Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy az általunk kínált borkostóló rendezvényeken történő részvétel, valamint a helyszínen történő termékvásárlás érdekében a fenti táblázatban szereplő adatok megadása a szerződés létrejöttéhez elengedhetetlenül szükségesek, ezen adatok a szerződéskötés előfeltételei, így megadásuk kötelező. A fenti személyes adatok hiányában nem áll módunkban Önnel szerződést kötni.

3. felhasználói kör- érintettek fényképei és videóinak közzététele a honlapon:

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényeinken – amennyiben Ön hozzájárult- fénykép és videófelvétel készülhet Önről, amelyek közül az általunk kiválogatott fényképek és összeállított videófelvételek honlapunkon közzé tehetők. Olyan fényképet és videót, amelyen Ön szerepel, felismerhető kizárólag akkor teszünk közzé, ha Ön ahhoz kifejezetten, egyértelmű hozzájárulását adta. Ennek során külön hozzájáruló nyilatkozatát beszerezzük. Ezen adatkezelés célja, hogy növeljük honlapunk színességét és élményét, valamint, hogy látogatóink bepillantást nyerhessenek az álalunk kínált szolgáltatásokba. A fényképeket és videókat azok más fényképek és videókkal történő kicseréléséig, de maximum …. évig tartjuk nyilván és tesszük közzé honlapunkon. Hozzájárulását azonban bármikor visszavonhatja, amely esetben haladéktalanul intézkedünk a fénykép és videó eltávolításáról, valamint annak végérvényes törléséről. Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az Önről készült olyan fénykép és videófelvételek, amelyeket nem teszünk közzé a honlapunkon, nem tároljuk, végérvényesen megsemmisítjük, töröljük.

4. felhasználói kör- résztvevői státusz:

Tájékoztatjuk, hogy cégünk sorsolásos játékokat, nyereményjátékokat, versenyeket (a továbbiakban ezek együttesen: „nyereményjátékok”) is meghirdet honlapján vagy a kiküldött hírlevelekben. Ezen nyereményjátékokon történő részvétel, valamint a nyertes(ek) tájékoztatása érdekében az alábbi adatait kezeljük:

Adatkategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogszerűsége
(jogalapok)
Adatkezelés időtartama
1. Résztvevő vezetékneve és keresztneve Résztvevő által megadva Résztvevő azonosítása céljából és a nyereményjátékban történő részvétel érdekében Résztvevő hozzájárulása (IV. 1./ pont) Nyereményjáték lezártát követő 4. naptári évig
kommunikáció biztosítása (Résztvevő értesítése) Résztvevő hozzájárulása (IV. 1./ pont) Nyereményjáték lezártát követő 4. naptári évig
sorsolás, kihúzás és nyertes kihirdetése érdekében Résztvevő hozzájárulása (IV. 1./ pont) Nyereményjáték lezártát követő 4. naptári évig
esetleges igényérvényesítés és csalás megelőzése Jogos érdek (IV.4./) elévülési idő elteltéig
2. Résztvevő életkora, születési dátuma

(tekintettel arra, hogy 18. év alatti személyeket alkohol tartalmú itallal nem szolgálunk ki)

Résztvevő által megadva Résztvevő azonosítása céljából és a nyereményjátékban történő részvétel érdekében Résztvevő hozzájárulása (IV. 1./ pont) Nyereményjáték lezártát követő 4. naptári évig
esetleges szabálysértés és bűncselekmény elkövetésének megelőzése céljából Jogos érdek (IV.4./) és jogi kötelezettség teljesítése (IV.3./) elévülési idő elteltéig
3. Email cím Résztvevő által megadva Résztvevő azonosítása céljából és a nyereményjátékban történő részvétel érdekében Résztvevő hozzájárulása (IV. 1./ pont) Nyereményjáték lezártát követő 4. naptári évig
kommunikáció biztosítása (Résztvevő értesítése) Résztvevő hozzájárulása (IV. 1./ pont) Nyereményjáték lezártát követő 4. naptári évig
4. Telefonszám Résztvevő által megadva Résztvevő azonosítása céljából és a nyereményjátékban történő részvétel érdekében Résztvevő hozzájárulása (IV. 1./ pont) Nyereményjáték lezártát követő 4. naptári évig
kommunikáció biztosítása (Résztvevő értesítése) Résztvevő hozzájárulása (IV. 1./ pont) Nyereményjáték lezártát követő 4. naptári évig
5. Lakcím Résztvevő által megadva Résztvevő azonosítása céljából és a nyereményjátékban történő részvétel érdekében Résztvevő hozzájárulása (IV. 1./ pont) Nyereményjáték lezártát követő 4. naptári évig
kommunikáció biztosítása (Résztvevő értesítése) Résztvevő hozzájárulása (IV. 1./ pont) Nyereményjáték lezártát követő 4. naptári évig
6. Résztvevő neme Résztvevő által megadva Résztvevő azonosítása céljából és a nyereményjátékban történő részvétel érdekében Résztvevő hozzájárulása (IV. 1./ pont) Nyereményjáték lezártát követő 4. naptári évig
személyre szabott nyeremény kiosztása érdekében Résztvevő hozzájárulása (IV. 1./ pont) Nyereményjáték lezártát követő 4. naptári évig

Tájékoztatjuk kedves Résztvevőinket, hogy az általunk meghirdetett nyereményjátékokon történő részvételhez a fenti táblázatban szereplő 1-5. pontjaiban meghatározott adatok megadása elengedhetetlenül szükséges, ezen adatok a nyereményjátékban történő részvétel előfeltételei, így megadásuk kötelező. A fenti személyes adatok hiányában Ön nem vehet részt a nyereményjátékban. A 6. pontban szereplő adat megadása nem kötelező, azonban ebben az esetben személyre szabott nyereményt nem tudunk kiosztani.

Tájékoztatjuk, hogy a nálunk kezelt adatai során profilalkotásra, illetve automatikus döntéshozatalra nem kerül sor.

VI. Adatkezelő és adatfeldolgozók

A.) Adatkezelő:

Az V. pontban meghatározott személyes adatait cégünk, mint Adatkezelő kezeli:

Kovács Nimród Borászat Kft.
cégadatok: cégjegyzékszáma: 10-09-021735, székhelye: 3300 Eger, Verőszala u. 66., adószáma: 11167916-2-10, képviseli: Kovács Nimród ügyvezető (tel.száma:70-458-4000, fax száma:36-537-232, email címe:[email protected])

Cégünk ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Email cím:  [email protected]
Tel.: +36 36 537 232 vagy +36 70 452 2626
Fax: +36 36 537 233

Tájékoztatjuk, hogy az V. pontban meghatározott adataihoz Adatkezelő és annak munkavállalói férnek hozzá, amelyek adatkezelést belső adatvédelmi szabályzat részletesen rögzít, és amely cégünk valamennyi munkavállalójára kötelező erővel bír.

B.) Adatfeldolgozók:

Az V. pontban meghatározott személyes adatait cégünk az alábbi vállalkozásoknak továbbítja, illetve ezen vállalkozások az alábbi célok érdekében férnek hozzá az általunk nyilvántartott azon adataihoz, amelyek a cél eléréséhez feltétlenül szükségesek:

Mimóza Kommunikációs Kft. (cégjegyzékszáma: 01-09-465357, székhelye:
1053 Budapest, Ferenciek tere 2. 1. em., adószáma:12096530-2-41), aki cégünk honlapjának eseti fejlesztéseit, karbantartását végzi.

A fent megjelölt valamennyi szolgáltatóval adatfeldolgozói szerződést kötünk, amelyben adatfeldolgozók garanciát vállalnak és nyújtanak személyes adatainak védelmére, azonban cégünk szavatosságot nem vállal és felelősségét kifejezetten kizárja az adatfeldolgozóknál meglévő jogszabályoknak megfelelő adatvédelmi szabályok megléte, betartása és végrehajtása tekintetében.

VII. Email marketing joga – hírlevelek

Tájékoztatjuk, hogy a honlapunkon az email címének megadásával feliratkozhat az általunk időről időre megküldött hírlevelekre, amelyek reklámot, ajánlatokat és egyéb információkat tartalmaznak, így biztosítva, hogy mielőbb értesüljön a termékeinkkel és általunk nyújtott szolgáltatásainkkal kapcsolatos friss információkról.

Ezen pontban meghatározott személyes adatai kezelésének jogalapja a jogos érdekünk, tekintettel arra, hogy közvetlen üzletszerzés céljából az előbbiek alapján megillet minket az email marketing joga. A hírleveleket Ön a fenti adat megadásával, és a „feliratkozom” gombra való kattintással igényelheti. Az ilyen formában megkapott adatait Adatkezelő által használt hírlevélszolgáltatás működéséig kezeljük, azonban amennyiben Ön ez ellen tiltakozik, és a GDPR-ben meghatározott feltételek fennállnak, úgy jelen pontban meghatározott személyes adatait töröljük, és a továbbiakban az Ön részére nem küldünk hírleveleket.  Tájékoztatjuk, hogy jelen pontban meghatározott személyes adatának megadása kötelező a hírlevélszolgáltatásunk igénybevétele érdekében, ellenkező esetben nem áll módunkban hírleveleket küldeni az Ön részére.  

VIII. Önt megillető jogok a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

Hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen tőlünk arról, hogy adatait mely célból kezeljük, mely adatkategóriába tartoznak ezek, címzettek kategóriáiról, azaz azokról akikkel személyes adatait közöljük vagy közölni fogjuk – ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve nemzetközi szervezeteket -, az adatok tárolásának időtartamáról vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól. Az általunk kezelt adatairól egyszeri díjmentes másolatot kérhet, míg további másolatok kérése esetén díjat számítunk fel.

Helyesbítés, törléshez való jog (az elfeledtetés joga): Ön bármikor jogosult arra, hogy Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kijavítását, módosítását, kiegészítését kérje, amennyiben észleli, hogy azok rögzítése nem megfelelő vagy azokban változás következett be. Ezen kérelemnek annak beérkezését követően cégünk késedelem nélkül köteles eleget tenni. Az adatok törlését a jogszabályban meghatározott esetekben kérheti tőlünk, amelyet végrehajtunk amennyiben a GDPR 17. cikkében foglalt feltételek fennállása megállapítható. Ilyen esetben adatait végérvényesen, visszavonhatatlanul töröljük nyilvántartásainkból.

Adatkezelés korlátozásához való jog: a GDPR 18. cikkében meghatározott esetekben kérheti, hogy korlátozzuk adatkezelését.

Az előbbiekben meghatározott jogokkal kapcsolatban tájékoztatjuk továbbá, hogy a fenti tartalmú kérelmek esetén valamennyi olyan címzettet, akikkel korábban személyes adatait közöltük, tájékoztatunk ezen műveletekről, amennyiben az aránytalan nehézségbe nem ütközik.

Adathordozhatósághoz való jog: A GDPR. 20. cikke alapján kérheti, hogy hozzájárulásán vagy szerződés teljesítése jogcímen kezelt személyes adatait Ön részére kiadjuk, vagy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek az Ön kérésére közvetlenül továbbítsuk.

Tiltakozáshoz való jog: Olyan adatainak kezelése ellen, amelynek jogalapja Adatkezelő jogos érdeke, Ön bármikor tiltakozhat.

Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben adatkezelésünk az Ön által megadott hozzájáruláson alapul, Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulását visszavonni. Felhívjuk figyelmét azonban arra, hogy a visszavonás nem visszamenőleges hatályú, így az azt megelőző adatkezelésünk jogszerűségét nem érinti.

Panasz tételi jog: Amennyiben adatainak jogszabályellenes kezelését észleli, illetve Önt az adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem éri, jogosult a felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni vagy az illetékes bíróság előtt polgári peres eljárást indítani.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság
címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Tel.: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
email címe: [email protected]
honlapja: https://naih.hu/

IX. Adatbiztonság biztosítása

Amennyiben adatvédelmi incidensről tudomást szerzünk, ezen körülményt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 h-án belül bejelentjük a VIII. pontban megnevezett felügyeleti hatóságnak. Ha megállapítjuk, hogy az adatvédelmi incidens válószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, úgy legkésőbb 72 h-án belül Önt is értesítjük erről.

Tájékoztatjuk, hogy a jogszabályoknak megfelelő belső adatvédelmi szabályzattal rendelkezünk, valamint olyan intézkedéseket hajtunk végre és tartunk fenn mind szervezési, mind technikai rendszereinkben, amelyek a fentiekben ismertetettekkel az Ön személyes adatainak biztonságos kezelését maradéktalanul szolgálják.

A 2018. május 25-ig érvényes Adatkezelési Tájékoztató itt érhető el.